Thông tin sai lệch trên tiktok

Chính sách về Tính Chính Xác và Đáng Tin Cậy

Trong cộng đồng toàn cầu, việc mọi người có ý kiến khác nhau là điều tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo một tập hợp thống nhất về dữ kiện và thực tế chính xác.

Chúng tôi không cho phép nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật, có thể gây hại đáng kể cho cá nhân hoặc xã hội, bất kể ý định là gì.

Tổn hại đáng kể bao gồm các loại thiệt hại về thể chất, tâm lý, xã hội và tài sản, nhưng không bao gồm tổn hại về mặt thương mại và uy tín.

Chính sách này không chỉ bao gồm những thông tin và tin đồn không chính xác. Chúng tôi tin tưởng vào đối tác xác minh dữ kiện độc lập và cơ sở dữ liệu chứa các tuyên bố đã được xác minh dữ kiện từ trước để hỗ trợ đánh giá tính chính xác của nội dung.

Nói cách khác, chính sách này đề cao sự minh bạch, đáng tin cậy và sự bảo vệ của thông tin và dữ liệu trực tuyến, nhấn mạnh sự quan trọng của việc ngăn chặn thông tin sai lệch và có hại lan truyền trong cộng đồng trực tuyến.

Chính sách Nội dung và Thông tin chưa xác minh trên TikTok

Nội dung không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu có chứa các thuyết âm mưu thông thường hoặc thông tin chưa được xác minh liên quan đến trường hợp khẩn cấp.

Để đảm bảo thận trọng, nội dung cần được xác minh dữ kiện cũng tạm thời không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu nội dung đó vẫn trong quá trình đang được xem xét.

Để giúp bạn có được trải nghiệm phù hợp trên TikTok, chúng tôi thêm nhãn cảnh báo vào nội dung liên quan đến các sự kiện đang diễn ra hoặc sự kiện khẩn cấp đã được đánh giá bởi người xác minh dữ kiện của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác minh tính chính xác, đồng thời, chúng tôi khuyên mọi người nên suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ nội dung đó.

Post a Comment

Previous Post Next Post